یک دیدگاه

ضبط منشی تلفنی

بسیار خرسندیم که باغ شخصی استاد شجریان در محل زندگی ما وجود دارد