الهام یا دزدی؟ مسئله این است

کندریک لامار دچار دردسر شد

رسانه نوا – «کندریک لامار»، به دلیل استفاده بدون اجازه از سمپل Bill Withers تحت پیگرد قانونی گرفت و از او شکایت شد.

ادامه