از تمرین تا کنسرت با گروه کروم

گزارش اختصاصی رسانه نوا از مراحل تمرین و کنسرت گروه کروم

بدون دیدگاه