اولین سالگرد درگذشت حبیب / گفتگوی اختصاصی با محمد محبیان

گزارش اختصاصی رسانه نوا از اولین سالگرد درگذشت حبیب محبیان 

به همراه گفتگو با محمد محبیان

یک دیدگاه

منفرد

روحت شاد که سالیان سال با صدای گرم و انحصاریت زندگی کردم